Volební program pro období 2023 – 2026

V našem programu, který Vám předkládáme, nechceme slibovat nesplnitelné, ani stavět „vzdušné zámky“. Jako sdružení nezávislých kandidátů především chceme naše město Zruč nad Sázavou, včetně Dubiny, Domahoře, Nesměřic a Želivce, v úzké spolupráci s Vámi občany zodpovědně společně řídit, podílet se na jeho dalším rozvoji a zkvalitnění všech stránek života v něm. Samozřejmě chceme i zvyšovat prestiž města Zruče nad Sázavou, a to nejenom v posázavském regionu.  Společné práce jistě bude dost.


Zruč bližší občanům

 • Vedení města podstatně přiblížíme občanům, umožníme Vám možnost podílet se na řízení chodu města,
 • odborníkům z řad občanů umožníme zapojení se do práce komisí,
 • budeme organizovat pravidelné besedy s občany o aktuálních problémech jednotlivých částí města,
 • jsme otevření a chceme slyšet Vaše názory, potřeby, či nápady, jak zlepšit život ve Zruči a jsme připraveni na dobrých nápadech intenzivně spolupracovat,
 • zajistíme lepší dopravní obslužnost, která úzce souvisí se zaměstnaností a s fungováním předškolních a školních zařízení podle potřeb občanů.

Zruč zdravější

 • Vyvineme veškeré úsilí pro zajištění stálého stomatologa a pediatra. Město má možnosti vytvořit jim takové podmínky, aby lékaři byli ochotni do Zruče přijít a pracovat pro naše město,
 • ve spolupráci s lékaři působícími v objektech města přepracujeme nájemní smlouvy ve smyslu jejich zkvalitnění tak, aby vznikly stabilní nájemní podmínky pro činnost lékařů a spokojenost občanů s lékařskými službami,
 • zasadíme se o rozšíření odborných lékařských služeb a zřízení dalšího rehabilitačního centra – budeme usilovat o plnohodnotné zajištění zdravotních služeb pro obyvatele Zruče a blízkých obcí.

Zruč hospodárnější

 • Provedeme důslednou inventarizaci movitého a nemovitého majetku města a prověříme hospodárnost jeho správy a účelnost jeho využití,
 • podstatným způsobem zkvalitníme a zefektivníme práci úřadu a zastupitelstva, zasadíme se o stanovení jasných a průhledných pravidel hospodaření s majetkem města,
 • půjdeme proti zájmům jednotlivců, kteří zneužívají majetku a prostředků města,
 • uděláme vše pro to, aby se zbytečně nenavyšovaly poplatky občanům (např. za svoz odpadu, teplou vodu, svatby, ale budeme jejich výběr důsledně kontrolovat,
 • hlavním cílem města není vydělávat, ale využívat svůj majetek tak, aby se v něm obyvatelům co nejlépe žilo.

Zruč vzdělanější, kulturnější, sportovnější

 • Uděláme všechno pro to, aby se kvalita základních škol významně zlepšila. Jako zřizovatel budeme chtít vidět hospodaření, ale hlavně aktivity směřující ke stabilizaci učitelských týmů, jejich rozvoj a zlepšení přístupu k dětem,
 • povedeme jednání směřující k založení střední školy ve Zruči. Takové, která přitáhne mladé lidi do města a o absolventy bude zájem,
 • budeme podporovat rozvoj talentů u našich dětí i dospělých a vytvářet jim podmínky pro vlastní rozvoj,
 • adresnou podporou místních sportovních, kulturních a společenských akcí a volnočasových aktivit se budeme snažit zvýšit prestiž města v posázavském regionu
 • podpoříme nápady občanů města v různých soutěžích – o nejlepší zahrádku, vánoční výzdobu, a další nápady občanů,
 • spravedlivě budeme podporovat nestátní neziskové organizace, spolky a sportovní kluby ve městě, které přispívají ke zvyšování kvality života ve městě.

Zruč bezpečnější

 • Budeme podporovat sbory dobrovolných hasičů nad rámec zákonných povinností, podpoříme jejich práci s dětmi a mládeží,
 • zachováme ve městě policii i strážníky
 • zajistíme kamerový systém ve více rizikových místech
 • najdeme řešení, jak minimalizovat škodlivé chování „známých firem“ a umožnit lidem užívat relaxační části města bez pocitu ohrožení nebo znechucení.

Zruč s dostupnou prací i bydlením

 • Přitáhneme do Zruče nové firmy, které nabídnou práci, zejména více kvalifikovanou – využijeme pro to všechny možnosti, které město má.
 • prioritně podpoříme výstavbu a rozvoj domů s péčí o starší občany a sociálně dostupné bydlení pro mladé rodiny,
 • zlepšíme péči o domy a byty ve vlastnictví města, budeme pokračovat v regeneraci domovního a bytového fondu.

Zruč čistší

 • Zajistíme včasnější a pravidelnější péči o městskou zeleň a travnaté plochy,
 • zavedeme podstatně účinnější úklid veřejných prostranství (zastávky, listí, sníh, cesty, ostatní plochy),
 • nabídneme sociálně slabší možnost podílet se na veřejných pracích jako protihodnotu jejich závazkům vůči městu.

Zruč zajímavější

 • Využijeme zajímavosti města a okolí k rozvoji turistického ruchu a oblasti služeb, budeme město a aktivity v něm aktivně propagovat,
 • zachráníme odkupem od Českých drah zastávku ČD, ve které by mohlo sídlit např. Muzeum Posázavského Pacifiku,
 • vhodně využijeme chátrající budovu bývalé školy Pod Farou,
 • podstatně změníme tvář a charakter některých částí města, zejména Náměstí Míru,
 • podpoříme založení místního minipivovaru a další služby podporující turismus ve Zruči.

Zruč veselejší

Splnění tohoto bodu záleží nejenom na výsledcích voleb a plnění volebních slibů jejich vítězů, ale zejména na přístupu vedení města a všech jeho obyvatel ke svému městu a k samotnému životnímu stylu. Rozhodně si nemyslíme, že by se měli občané Zruče  smát od rána do večera, ono to ani dost dobře nejde . Svojí prací pro město však rozhodně budeme i nadále přispívat ke zlepšení kvality života v něm.

USMÍVEJTE SE NA SVOJE MĚSTO – ONO SE NA OPLÁTKU BUDE USMÍVAT NA VÁS