komunální volby 2014

výsledky voleb   volby 2014

Komunální volby se uskutečnili ve dnech 10. – 11. října 2014. Sdružení Za Zruč veselejší se rozhodlo, že do těchto voleb postaví samostatnou kandidátku Sdružení nezávislých kandidátů – ZA ZRUČ VESELEJŠÍ. Kandidátní listina SNK Za Zruč veselejší byla ve středu 30. 7. 2014 odevzdána k registraci MÚ ve Zruči. Petici, které podporuje naši účast ve volbách, podepsalo 441 oprávněných voličů. Petici podepsal i nejstarší občan Zruče dvaadevadesátiletý pan Václav Keltner. Jménem sdružení všem spoluobčanům, kteří nás podpisem petice podpořili, touto cestou srdečně děkujeme.
S kompletní kandidátkou sdružení a programem se můžete seznámit níže.

Kandidátní-listina (1)

Sdružení nezávislých kandidátů ZA ZRUČ VESELEJŠÍ

Volební program pro období 2015 – 2018

V našem programu, který Vám v předkládáme, nechceme slibovat nesplnitelné, stavět „vzdušné zámky“.
Nechceme se, a ani nemůžeme, chlubit žádnými proinvestovanými miliony, jak se jimi ne zcela úplně oprávněně
„vytahují“ ve svých materiálech někteří naši volební soupeři. Jako nové sdružení nezávislých kandidátů především
chceme naše město Zruč nad Sázavou, včetně Dubiny, Nesměřic a Želivce, v úzké spolupráci s Vámi občany
zodpovědně společně řídit, podílet se na jeho dalším rozvoji a zkvalitnění všech stránek života v něm. Samozřejmě
chceme i postupně zvyšovat prestiž města Zruče nad Sázavou, a to nejenom v posázavském regionu. Společné
práce jistě bude dost …

ZRUČ BLIŽŠÍ OBČANŮM
– vedení města podstatně přiblížíme občanům, umožníme jim větší možnost podílet se na řízení chodu města
– odborníkům z řad občanů umožníme zapojení se do práce komisí
-budeme organizovat pravidelné besedy s občany o aktuálních problémech jednotlivých částí města
-zajistíme lepší dopravní obslužnost, která úzce souvisí se zaměstnaností a s fungováním předškolních a školních
zařízení podle potřeb občanů

ZRUČ HOSPODÁRNĚJŠÍ
– provedeme důslednou inventarizaci movitého a nemovitého majetku města a prověříme hospodárnost jeho
správy a účelnost jeho využití
– podstatným způsobem zkvalitníme a zefektivníme práci úřadu a zastupitelstva, zasadíme se o stanovení jasných a průhledných pravidel hospodaření s majetkem města

-nebudeme zbytečně navyšovat poplatky občanům (např. za svoz odpadu, teplou vodu, svadby, …, ale budeme jejich výběr důsledně kontrolovat

ZRUČ BEZPEČNĚJŠÍ
– budeme podporovat sbory dobrovolných hasičů nad rámec zákonných povinností
-pro udržení stávající nízké kriminality zachováme ve městě policii i strážníky
-zajistíme kamerový systém v rizikových místech

ZRUČ S DOSTUPNÝM A KVALITNÍM BYDLENÍM
– prioritně podpoříme výstavbu a rozvoj domů s péčí o starší občany
– zlepšíme péči o domy a byty ve vlastnictví města
– budeme pokračovat v regeneraci domovního a bytového fondu
– budeme podporovat rozvoj družstevního a rodinného bydlení
-lidem v sociální nouzi nabídneme individuální řešení

ZRUČ ČISTŠÍ
– zajistíme včasnější a pravidelnější péči o městskou zeleň a travnaté plochy
– zavedeme podstatně účinnější úklid veřejných prostranství (listí, sníh, cesty, ostatní plochy)
– zapojíme neplatiče nájemného do úklidů a péče o veřejná prostranství
– ze Zruče zmizí všechny černé skládky

ZRUČ VÝZNAMĚJŠÍ A NAVŠTĚVOVANĚJŠÍ
– využijeme zajímavosti města a okolí k rozvoji turistického ruchu a oblasti služeb
– zvážíme možnost zřízení střední školy nebo akademie –
-chtěli bychom pro město zachránit některé významné budovy jako třeba zastávku ČD, ve které by mohlo sídlit
např. Muzeum Posázavského Pacifiku
-pokusíme se vhodně využít chátrající budovu bývalé školy Pod Farou                                                                                                                                   – ve spolupráci s majiteli se pokusíme zachránit některé chátrající objekty jako Hotel Baťov (Společenský dům) a
budovu restaurace U Kuklů
-podstatně změníme tvář a charakter některých částí města, zejména Náměstí Míru
-zasadíme se o přepracování projektu rekonstrukce náměstí MUDr. Josefa Svobody, nesouhlasíme s vykácením veškeré stávající zeleně           -z prostředků investorů podpoříme založení místního minipivovaru

ZRUČ ZDRAVĚJŠÍ
– ve spolupráci s lékaři působícími v objektech města přepracujeme nájemní smlouvy ve smyslu jejich zkvalitnění
tak, aby vznikly stabilní nájemní podmínky pro činnost lékařů a spokojenost občanů s lékařskými službami
– zasadíme se o rozšíření odborných lékařských služeb a zřízení dalšího rehabilitačního centra
– budeme podporovat služby zabývající se léčbou a péčí o všechny občany města                                                                                                             — -za pomoci občanské iniciativy „Skutečně zdravá škola“ budeme usilovat o změnu stravování ve školkách a školách,
zdravá výživa dětí je zásadní nejen pro jejich zdraví, ale také dokáže příznivě ovlivnit jejich chování a studijní
výsledky.

ZRUČ SPORTOVNĚJŠÍ, KULTURNĚJŠÍ A SPOLEČENSKÁ
– adresnou podporou místních sportovních, kulturních a společenských akcí a volnočasových aktivit se budeme
snažit zvýšit prestiž města v posázavském regionu
– obnovíme provoz letního kina –
-zajistíme občanům města kvalitní možnost venkovního koupání v letních měsících
– podpoříme nápady občanů města v různých soutěžích – o nejlepší zahrádku, vánoční výzdobu, …
-spravedlivě budeme podporovat všechny nestátní neziskové organizace, spolky a sportovní kluby ve městě

ZRUČ VESELEJŚÍ
Splnění tohoto bodu záleží nejenom na plnění volebních slibů vítězných stran, ale zejména na přístupu vedení
města a všech jeho obyvatel ke svému městu a k samotnému životnímu stylu.

USMÍVEJTE SE NA SVOJE  MĚSTO – ONO SE NA OPLÁTKU BUDE USMÍVAT NA VÁS.                                                                  

 Ve Zruči nad Sázavou dne 7. 9. 2014                         SNK Za Zruč veselejší